PIM

ETIM - Framtidens sätt att klassificera tekniska produkter

Den grundläggande idén med ETIM är att kunna beskriva en produkts egenskaper på ett strukturerat, språkoberoende och relevant sätt utifrån den specifika produktklassen oberoende av härkomst, tillverkare eller bransch. ETIM-modellen är en standardisering för egenskapsdefinitioner och är lika i alla länder där den tillämpas.

Med fler aktörer, på fler marknader, har behovet för standardiserad digital information ökat. Det har därför genom åren skapats olika initiativ för att ta fram modeller med syfte att underlätta informationsutbytet mellan producenter och distributörer. Dessa har fungerat som generella regelverk, en kombination av regelverk och filformat eller kompletta systemtjänster att abonnera på, men ingen av dessa har tagit ett brett internationellt perspektiv.

Det har tidigare funnits regionala standarder som till exempel BK04 i Sverige. Med ETIM, eller European Technical Information Model som förkortningen står för, finns nu en möjlighet att ha en internationell standard för klassificering som grund för sin produktinformation. ETIM modellen är helt enkelt en logisk, otvetydig klassificering (taxonomi) av produkter i olika produktklasser. Avsikten med modellen är att alla ska kunna kommunicera runt produkter utan missförstånd och alla begrepp ges förutsättningen att tolkas lika av alla parter.

Standardisering av produktdata

Framtagningen startade redan på 80-talet i Nederländerna när elinstallatörer upplevde problem med att hitta rätt produkter. Därefter anslöt sig VVS-branschen och slutligen även Byggsektorn. Antalet medlemsländer ökar ständigt och ETIM har nu också nått USA, Kanada och Australien. Ett globalt organ utformar och utvecklar numera ETIM-modellen tillsammans med medlemsländerna.

En enhetlig produktklassificering är i sig inte en slutprodukt som du kan konsumera. ETIM-produktklassificeringen är inte heller ett program, produktdatabas, e-handel eller sökmotor, men de är alla applikationer som kan använda ETIM-modellen som grund för struktur och standardisering av produktdata.

I modellen definieras de viktigaste tekniska egenskaperna hos varje produktklass. Att beskriva produkter enligt ETIM är viktigt för att genom hela affärsprocessen och leverantörskedjan kunna jämföra egenskaper och se likheter, respektive olikheter, mellan produkter. När du beskriver artiklar med så kallade egenskaper uppnås bland annat en effektivare urvalsmetod, skillnader mellan artiklar tydliggörs och du får in mer fakta på mindre mängd text.

Här kan du läsa mer om hur ETIM fungerar.

Varför ska jag använda ETIM?

Användandet av ETIM växer stadigt i hela världen. Dagens omfattande möjligheter att jämföra produkter online är en återspegling av konsumenternas ökade krav på transparens. Att digitalt tillhandahålla objektiv och jämförbar produktinformation sparar alla inblandade parter dyrbar tid. Ändå finns det många fler skäl att anamma ETIM-baserad produktklassificering:

  • Öka din kommunikationseffektivitet.
  • Förbättra din kundinformationsnivå för högre kvalitet, bättre service, färre fel och nöjdare kunder!
  • Bättra din logistik genom att förbättra ditt lagerhanterings- och orderhanteringssystem med minskade kostnader som resultat.
  • Säkerställ enhetlighet och kvalitet i ditt informationsflöde med ett strukturerat datainmatnings- och utbytesformat med uteslutande fakta om produkten.
  • Återanvändbar information. När du väl har angett din data i den angivna källapplikationen, till exempel ditt PIM-system, finns den där för att återanvändas för alla ändamål du önskar.
  • Boosta din marknadsföring. Det är enkelt att välja information efter målgrupp för nischade marknadsföringsaktiviteter och framhäva unika produktegenskaper. ETIM-klassificerad produktinformation kan vara en oumbärlig källa för marknadsverktyg.
  • Öka effektiviteten i din analys och rapportering. Att klassa produkter enligt ETIM är idealiskt för effektiv statistisk analys.
  • Minska dina felkostnader då användning av ETIM-modellen kan reducera felaktiga beställningar och relaterade felkostnader till ett minimum.