BI
Ärendehantering

BI bidrar till ett proaktivt förbättringsarbete på Coop Nord

Med ambitionen om ett kontinuerligt förbättringsarbete av interna ärenden ställdes högre krav på analys än vad som gick att få ur befintligt ärendehanteringssystem. För att skapa bättre översikter och verktyg för djupare analys implementerades Qlik Sense som BI-plattform för ärendeprocessen.

Coop Nord är en av Sveriges större konsumentföreningar. Deras butiker och stormarknader finns från fjäll till kust och från landsbygd till stad och kompletteras med onlinehandel på många orter. Föreningen ägs av nästan 300 000 medlemmar i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Tillsammans med medarbetarna arbetar man för hållbara butiker med ett brett sortiment av ekologiska och norrländska varor i hyllorna. Coop Nord är en av Norrlands största arbetsgivare.

För att säkerställa att interna avdelningar och IT-miljö stödjer verksamheten på bästa sätt arbetar man årligen med mål kring olika fokusområden som ska stödja och utveckla affären. Ett viktigt nyckeltal är mängden ärenden som olika områden genererar. Tidigare sammanställdes nyckeltal manuellt vilket var tidsödande och gjorde att man saknade möjligheten till tät uppföljning.

Lars Holm

Lars Holm, systemchef på Coop Nord.

– Utmaningen var att vårt ärendehanteringssystems inbyggda rapporthantering inte längre räckte till. Vi har behovet av att mer i detalj följa upp vilken typ av ärenden vi får in samt jämföra dessa över tid. Förut kunde vi bara få fram antalet ärenden. Vi ville se hur många ärenden vi har per avdelning, system och funktion samt hur ärendemängden varierar över tid, säger Coop Nords systemchef, Lars Holm

Det fanns ett behov om att kunna generera fler rapporter med nya nyckeltal för att skapa en bättre förståelse för informationen från ärendehanteringssystemet, fånga upp trender och pågående flaskhalsar. Man ville också skapa möjligheter för användarna att själva ta fram egna rapporter efter behov.

Lösningen blev att implementera ett BI-stöd, Qlik Sense kombinerar rapportering med kraftfull analys där användarna själva kan visualisera och utforska sitt data. Datat hämtas ur ärendehanteringssystemet och har utvecklats med tillägg i datamodellen som möjliggör nya nyckeltal. Gränssnittet öppnades upp för att användarna skulle kunna skapa egna rapporter genom att välja nyckeltal och dimensioner. Vidare kan de exportera datat för ytterligare förädling i Excel. En dashboard med tydliga grafer gör det enkelt att bilda sig en översiktlig uppfattning om nuläget.

– Qlik var precis det komplement vi sökte efter och ger oss möjlighet att mäta och se effekten på proaktiva åtgärder. Det är enkelt att använda, ett modernt verktyg och kraftfullt i förhållande till kostnad. Att Ariser har kompetens inom både BI och ärendehantering ser vi också som en fördel. Det gjorde att ledtiden från beslut till implementation blev väldigt kort.